Regulamin serwisu internetowego „wakeupbeauty.pl”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego (dalej zwanym w treści Regulaminu „Serwisem”), oferującego sprzedaż usług na stronie internetowej www.wakeupbeauty.pl jest Karolina Piętka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wake Up Beauty Karolina Piętka, NIP: 513748541 , Obrzeżna 1 A Lokal 2U1, 02-691 Warszawa, zwaną także dalej Sprzedawcą.
 2. Korzystanie ze Serwisu należącego do Sprzedawcy oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu jak również oznacza, że wszystkie usługi lub produkty, które Sprzedawca oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.

 

§ 2

CENY, USŁUGI I PRODUKTY

 1. Wszystkie ceny widniejące w Serwisie, jak również opisy i zdjęcia usług lub produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie ceny towarów oraz usług podane w Serwisie internetowym Sprzedającego są wyrażone w złotych polskich.
 3. Cena podana przy każdym towarze lub usłudze jest wiążąca dla Kupującego w chwili złożenia zamówienia. Podane ceny przypadku produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Klient otrzymuje informacje o kosztach przesyłki.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, towarów oraz znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania do nich zmian.
 5. Sprzedawca oferuje świadczenie usług z zakresu kosmetyki, a w szczególności: zabiegi kosmetyczne, masaże, pakiety spa oraz inne.

 

§ 3

ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Wszelkie treści zawarte w domenie www.WAKEUPBEAUTY.pl i na wszelkich podstronach należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku oferowanych na stronie usług oraz produktów.
 2. Każdy Klient może złożyć zamówienie w Serwisie bądź poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie bądź bez rejestracji, poprzez samo wypełnienie formularza zamówienia. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupów w Serwisie.
 3. Zamówienia na towary lub usługi oferowane w Serwisie są odbywają się poprzez dokonanie wyboru usługi.
 4. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba, która składa zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną formą lub jednostką organizacyjną poprzez samo wypełnienie danych Formularza oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta.
 6. Po wypełnieniu formularza, Klient dokonuje ostatecznej akceptacji złożonego przez siebie zamówienia poprzez kliknięcie opcji „złóż zamówienie”. Brak zaznaczenia przez Klienta tejże opcji, uniemożliwia zakończenie procesu składanego przez Klienta zamówienia. Klient zostaje poinformowany także o kosztach przesyłki, które są wyszczególnione w podsumowaniu złożonego przez niego zamówienia.
 7. Bez względu na formę składania zamówienia warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Serwisie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu, oraz zaznaczenie okienka, iż Klient rozumie, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 8. Sprzedawca niniejszym Regulaminem dodatkowo informuje każdego Klienta, że każde złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Po prawidłowym złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, automatyczne generowane przez Serwis potwierdzenie, ze szczegółami złożonego przez niego zamówienia,
 10. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą płatności on-line. Wybór sposobu płatności należy do Klienta. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym zamówienie będzie realizowane z chwilą zaksięgowania się środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
 11. W przypadku wykupienia usługi Klient może wybrać również płatność podczas wizyty w salonie. Płatność należy dokonać najpóźniej przez wykonaniem usługi.
 12. W przypadku braku płatności Sprzedawca może odmówić wykonania usługi bądź wydania towaru.
 13. Kupujący nie może dokonać zmiany zamówienia.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 15. Zamówienie zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracji bądź w formularzu zakupu bez rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosowanego formularza dostępnego na stronie Serwisu. Zabrania się podawania danych niepełnych, niekatulanych, niekompletnych.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania serwisu bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 17. Do każdego zamówienia jest dołączany paragon fiskalny.
 18. Od chwili złożenia zamówienia Klient nie może anulować i zmienić zamówienia.

 

§ 4

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient indywidualny (zwany dalej Konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (Konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu tej definicji w trybie opisanym w niniejszym paragrafie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa poniżej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazania przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zwarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku poinformowania przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji, o tym prawie.
 6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca informuje, że dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem.
 8. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać rzecz osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia do umowy, sposobie i terminie wykonania odstąpienia, jak również o wzorze odstąpienia od umowy.

 

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacja towaru może nastąpić z następujących powodów:

– wady towary lub usługi,

 1. Do każdej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie jej zapłaty lub paragon oraz dokładny opis reklamacji.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż świadczone przez niego usługi nie są dziełem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamacji towaru lub Sprzedawca niezwłocznie ją rozpatrzy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji towaru nowy towar zostanie wysłany ma koszt Sprzedawcy do Klienta. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwróci także Klientowi koszty, jakie poniósł wobec konieczności zareklamowania towaru. Celem zwrotu kosztów przez Sprzedawcę Klientowi, Klient przedstawi Sprzedawcy dokument, który w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wskazywał na wysokość kosztów poniesionych przez niego związanych z koniecznością zareklamowania zamówionego towaru.
 5. W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji usług, usługa zostanie wykonana ponownie w terminie ustalonym przez Strony.

 

§ 6

ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu lub jego poszczególnych części informacja o tym zostanie zamieszczona w aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu z podaniem daty, od kiedy obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
  Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz na każde żądanie Klienta może być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez Klienta) bez żadnych dodatkowych opłat.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem […]r.